HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Database Tutorials

ORACLE: Tạo và quản lý Tablespaces

6 ratings | 1244 views
Tạo và quản lý Tablespaces: - Tạo tablespace - Thêm datafile - Xóa tablespace - Truy xuất thông tin tablespaces từ Data dictionary và Dynamic performance views.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
Kenneth Chang (1 year ago)
@Oracle Learning channel: Anh dùng Tool nào gõ lệnh SQL Plus vậy à ? E dùng MobaXterm đăng nhập vào DB, nhưng dùng con trỏ trái phải lên xuống thì ko hiện lịch sử các lệnh mà phải copy lại, khá là phiền phức.
Database Tutorials (1 year ago)
Cài them rlwrap vào.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.