HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Indtek

Avvikelseanalys omkostnader

0 ratings | 449 views
Genomgång av avvikelseanalys i Den Nya Ekonomistyrningen av Christian Ax, Christer Johansson och Håkan Kullvén
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
TH3MS (4 months ago)
för en person som inte har läst om detta sedan tidigare, så är det svårt att veta exakt vad pilarna pekar på. Förbruknings avvikelsen pekar på det över utfallet på påläggsavvikelsen eller på det mittersta (röda strecket)? Sedan Utfördelade pålägg pekar på det understa utfallet (det gröna strecket)? Eller vad pekar den på? För sean lägger du till Sysselsättningsavvikelse som pekar på samma punkt i den gröna linjen eller lite ovanför skulle man kunna tro då de pekar lite olika. Det är säkert jag som är dum i huvudet, men detta säger inte mig ett skvatt. Förbrukning och sysselsättnings- avvikelse vad skiljer sig? Är det enbart i denna uträkningen baserat på utfallen. När jag ser sådant här blir jag först sur eftersom jag tycker det saknas information, då jag sitter och granskar och analyserar innehållet och jag har enligt Mensa i alla fall en hyfsad analytisk förmåga IQ +135, men ändå fattar jag i princip noll här så troligtvis är jag korkad som sagt egentligen. Men om du skulle kunna hjälpa mig här så vore det snällt. Sitter med "Den nya Ekonomistyrningsboken" och läser Företagsekonomi på högskolan.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.