Home
Videos uploaded by user “Indtek”
Standardkostnader
 
21:55
Genomgång av standardkostnader i Den Nya Ekonomistyrningen av Christian Ax, Christer Johansson och Håkan Kullvén
Views: 821 Indtek
Budgetering
 
16:54
Genomgång av budgetering i Den Nya Ekonomistyrningen av Christian Ax, Christer Johansson och Håkan Kullvén
Views: 1063 Indtek
Avvikelseanalys omkostnader
 
09:51
Genomgång av avvikelseanalys i Den Nya Ekonomistyrningen av Christian Ax, Christer Johansson och Håkan Kullvén
Views: 476 Indtek
S5 Kalkyler för produkter och order
 
01:13:39
Välkommen till kursen ”Industriföretagets ekonomi” och kapitel 5 av 9: Kalkyler för produkter och order. I detta kapitel ska vi titta närmare på hur företaget upprättar kalkyler för beslut och för uppföljning. Vi behandlar kalkylbegreppen, periodisering, kalkylmodeller (självkostnadskalkyler, bidragskalkyler och stegkalkyl) och olika varianter av dessa samt löser några exempel för de olika kalkylmodellerna.
Views: 2 Indtek
S0 Introduktion
 
05:56
Välkommen till kursen ”Industriföretagets ekonomi” och denna kursöversikt där jag kommer att presentera kursen och mig själv.
Views: 4 Indtek
E5 Costing Products and Orders
 
01:15:02
Hi. Welcome to the course “Management of an Industrial Company" and Chapter 5 of 9: Costing products and orders. In this chapter, we will look more closely at how the company analyze costs for decisions and for follow-up. We deal with the concepts in costing, accruing costs, costing methods (absorption costing, contribution margin costing and stepwise costing) and various variants of these, and solve some examples for the different calculation methods.
Views: 0 Indtek
E2 Planning the Business
 
22:29
Hi. Welcome to the course “Management of an Industrial Company" and Chapter 2 of 9: Planning the Business. In this chapter, we will look more closely at how the company is planning for the future; we will look at such things as the company's strategic goals, models used for this, and the management control to achieve the plans
Views: 0 Indtek
S3 Att agera på marknaden
 
18:11
Välkommen till kursen ”Industriföretagets ekonomi” och kapitel 3 av 9: Att agera på marknaden. I detta kapitel ska vi titta närmare på hur företagets marknad ser ut; vi ska se på sådant som marknadsföring, nätverkssynsättet, konkurrensmedel och kvalitet.
Views: 2 Indtek
E3 Acting in the Market
 
19:20
Hi. Welcome to the course “Management of an Industrial Company" and Chapter 3 of 9: Acting in the Market. In this chapter, we will look more closely at how the company's market looks; we will look at such things as marketing, the network approach, marketing mix and quality.
Views: 0 Indtek
S7 Uppföljning av verksamheten
 
59:14
Välkommen till kursen ”Industriföretagets ekonomi” och kapitel 7 av 9: Uppföljning av verksamheten. I detta kapitel ser vi på hur företaget följer upp sin verksamhet. Vi börjar med att se närmare på bokföring och redovisning, vidare hur rapporter för verksamheten kan vara utformade, och sen ser vi närmare vilken information årsredovisningen kan ge.
Views: 1 Indtek
S4 Organisera verksamheten
 
32:56
Välkommen till kursen ”Industriföretagets ekonomi” och kapitel 4 av 9: Organisera verksamheten. I detta kapitel ska vi titta närmare på hur företaget organiseras och leds; vi ska se på sådant som organisationsformer, projektstyrning, produktionens utformning, lagerhållning, ledarskap, ansvar, HRM och lärande organisation.
Views: 2 Indtek
E8 Analyzing Change
 
19:41
Hi. Welcome to the course “Management of an Industrial Company" and Chapter 8 of 9: Analyzing Change. In this chapter, we will look more closely at how the company analyzes the effects of volume changes. We define fixed and variable costs, and see how these are affected by volume changes in a volume analysis.
Views: 0 Indtek
E1 The Business
 
24:27
Hi. Welcome to the course “Management of an Industrial Company" and Chapter 1 of 9: The Business. In this chapter, we will look more closely at what a business is and discuss such things as business entities, development processes, innovation, entrepreneurship and business logics.
Views: 1 Indtek
E7 Following Up the Business
 
01:04:30
Hi. Welcome to the course “Management of an Industrial Company" and Chapter 7 of 9: Following up the Business. In this chapter, we will look more closely at how the company follows up on their business. We start by looking more closely at bookkeeping and accounting, and also how reports for the business can be designed, and then we look more closely at what information the annual report can provide.
Views: 0 Indtek
S6 Investeringsbeslut
 
38:51
Välkommen till kursen ”Industriföretagets ekonomi” och kapitel 6 av 9: Investeringsbeslut. I detta kapitel ska vi titta närmare på hur företaget tar fram beslutsunderlag för investeringar. Vi börjar med att förklara varför räntan behöver ingå i beräkningarna, diskuterar olika typer av investeringar, förklarar kalkylbegreppen och de olika metoderna för kalkylering av investeringar. Slutligen diskuteras hur beslutsunderlaget är utformat och hur besluten tas.
Views: 6 Indtek
E4 Organizing the Business
 
33:01
Hi. Welcome to the course “Management of an Industrial Company" and Chapter 4 of 9: Organizing the Business. In this chapter, we will look more closely at how the company is organized and managed; we shall look at such things as types of organizations, project management, production design, inventory optimization, leadership, responsibility, HRM and learning organization.
Views: 0 Indtek
S1 Verksamheten
 
22:56
Välkommen till kursen ”Industriföretagets ekonomi” och kapitel 1 av 9: Verksamheten. I detta kapitel ska vi titta närmare på vad ett företag är och diskutera sådant som företagsformer, utvecklingsprocesser, innovation, entreprenörskap och verksamhetsformer.
Views: 1 Indtek
E9 Financing the Business
 
01:00:30
Hi. Welcome to the course “Management of an Industrial Company" and Chapter 9 of 9: Financing the Business. In this chapter, we will look more closely at how the company is financed. We start by looking more closely at what capital is and what operational and financial risks there are. We then discuss why a company needs capital and how this need can be estimated using various methods. We identify different sources for financing, and then take a look at how the cash flow statement is drawn up and what it shows. Finally, some financial measures are discussed.
Views: 0 Indtek
E6 Decisions about Investments
 
42:06
Hi. Welcome to the course “Management of an Industrial Company" and Chapter 6 of 9: Decisions about investments. In this chapter, we will look more closely at how the company makes decisions for investments. We begin by explaining why interest needs to be included in the calculations, then discuss different types of investments, then explore the different concepts for the calculations and the different methods used. Finally, this sums up to a presentation on how the basis of decision is designed and how the decisions are made.
Views: 0 Indtek
S2 Planera för verksamheten
 
20:04
Välkommen till kursen ”Industriföretagets ekonomi” och kapitel 2 av 9: Planera för verksamheten. I detta kapitel ska vi titta närmare på hur företaget planerar för framtiden; vi ska se på sådant som företagets strategiska mål, modeller som används för detta, och den ekonomiska styrningen för att uppnå planerna.
Views: 3 Indtek
S9 Verksamhetens finansiering
 
54:49
Välkommen till kursen ”Industriföretagets ekonomi” och kapitel 9 av 9: Verksamhetens finansiering. I detta kapitel ska vi titta närmare på företagets finansiering. Vi börjar med att se närmare på vad finansiering är och vilka risker som behöver beaktas finansiellt och operativt. Därefter behandlas hur kapitalbehovet uppstår och hur det kan beräknas med hjälp av olika metoder. Källor till finansiering redovisas, och sedan diskuteras hur kassaflödesanalysen är uppställd och vad den visar. Avslutningsvis behandlas några finansiella mått.
Views: 4 Indtek
E10 Annual Report 2018
 
14:05
Hi. Welcome to the course “Management of an Industrial Company" and extra chapter 10: Annual Report 2018. In this chapter we look at what has happened in the company since the book was printed by discussing new values ​​in the annual report.
Views: 0 Indtek
E0 Introduction
 
05:59
Hi. Welcome to the course “Management of an Industrial Company” and this introduction in which I will present the course and myself.
Views: 3 Indtek
S10 Årsredovisning 2018
 
13:24
Välkommen till kursen ”Industriföretagets ekonomi” och extrakapitel 10: Årsredovisning 2018. I detta kapitel ser vi på vad som har hänt i företaget sen boken trycktes genom att diskutera nya värden i årsredovisningen.
Views: 16 Indtek
S8 Analysera förändring
 
18:28
Välkommen till kursen ”Industriföretagets ekonomi” och kapitel 8 av 9: Analysera förändring. I detta kapitel ska vi titta närmare på hur företaget analyserar effekterna av volymförändringar. Vi definierar fasta och rörliga kostnader, och ser hur dessa påverkas av volymförändringar i en volymanalys.
Views: 4 Indtek