Home
Videos uploaded by user “Database Tutorials”
Oracle 24 giờ- PHẦN 1: Hướng dẫn cài đặt Oracle database 12c lên Windows 10 - ORAVN.COM
 
10:07
[ORAVN.COM] Oracle Database 12c --------------------------------- HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Nội dung bao gồm: 1. Download và cài đặt Oracle Database software. 2. Tạo và khởi động LISTENER 3. Tạo và khởi động DATABASE 4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị. 5. SQL Developer: kết nối vào user thường. Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn-f10/ - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 10754 Database Tutorials
EXPDP, using SQL Developer: Export tables, schemas or whole database in GUI (data pump)
 
02:27
Just 2 mins to do export database (EXPDP) by using SQL Developer.
Views: 5579 Database Tutorials
ORACLE: How to reset EXPIRED password by using SQL Developer
 
01:02
Using SQL Developer to reset EXPIRED password, event the password was expired already !
Views: 2029 Database Tutorials
Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 12cR2 (12.2) lên Linux - ORAVN.COM
 
23:22
How to install Oracle 12c on Linux ? [oravn.com] Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 12.2 lên Linux theo cách dơn giản nhất.
Views: 4540 Database Tutorials
ORACLE: Controlfile - ORA-00205: error in identifying controlfile [Solved]
 
04:46
ORA-00205: error in identifying controlfile ORA-00210: cannot open the specified control file
Views: 6765 Database Tutorials
ORACLE: Hướng dẫn tạo ra nhiều SERVICE NAMES trên cùng một instance.
 
03:35
Hỏi: Chỉ có 1 instance ORCL, nhưng tôi muốn mỗi phòng, khi kết nối vào database với tên khác nhau thì phải làm sao? VD: - Phòng HR: HRDB.mycompany.com - Phòng SL: SLDB.mycompany.com - Phòng MK: MKDB.mycompany.com Clip này sẽ là câu trả lời cho bạn.
Views: 3963 Database Tutorials
Oracle 24 giờ - PHẦN 3: Tạo và khởi động DATABASE
 
11:10
Oracle Database 12c --------------------------------- [ORAVN.COM] HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Nội dung bao gồm: 1. Download và cài đặt Oracle Database software. 2. Tạo và khởi động LISTENER 3. Tạo và khởi động DATABASE 4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị. 5. SQL Developer: kết nối vào user thường. Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn-f10/ - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 4922 Database Tutorials
ORACLE: Phục hồi TABLE lỡ bị DROP nhầm bằng SQL Developer.
 
02:51
Flashback to Before DROP ngay trên giao diện SQL Developer.
Views: 3776 Database Tutorials
ORACLE 12c: How to extend VARCHAR2 datatypes to 32k
 
02:17
New feature 12c: Extend to VARCHAR2() 32k, instead of 4000 bytes. Let take advanced of VARCHAR2 over CLOB !!
Views: 5179 Database Tutorials
Oracle 24 giờ - PHẦN 4: Tao và quản lý USERs
 
10:43
Oracle Database 12c - HỌC TRONG 24 GIỜ. Phần 4: Sử dung SQL Developer - Tạo và quản lý Users trên SQL Developer - Create connection. - Fix ERROR " IO Error: Network Adapter could not establish connection" - Create USERs - Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn... - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 4764 Database Tutorials
Oracle 24 giờ - PHẦN 2: Tạo Listener
 
03:19
[ORAVN.COM] Oracle Database 12c --------------------------------- HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Nội dung bao gồm: 1. Download và cài đặt Oracle Database software. 2. Tạo và khởi động LISTENER 3. Tạo và khởi động DATABASE 4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị. 5. SQL Developer: kết nối vào user thường. Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn... - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 3142 Database Tutorials
SQL Cơ Bản - Bài 1: Sử dụng câu SELECT để lấy dữ liệu.
 
33:06
Nội dung trong bài này bao gồm: - Viết câu SELECT cơ bản. - Dùng column ALIAS. - Giá trị NULL - Từ khóa DISTINCT - Tooán tử cộng chuổi (||) - Literal character strings
Views: 5803 Database Tutorials
Oracle 24 giờ -PHẦN 5: Tạo và quản lý Tables
 
15:34
Oracle Database 12c - HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Phần 5: Sử dung SQL Developer - Tạo và quản lý Tables trên SQL Developer - DML: insert/ update / delete - Query: SELECT - DDL: create / alter/ drop Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn... - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 6162 Database Tutorials
SQL Tuning: Lấy Execution plan từ câu Query hoặc từ SQL_ID
 
08:21
In ra execution plan: - Từ câu query. - Sử dung câu lệnh: EXPLAIN PLAN FOR - SET AUTOTRACE trên SQLPLUS - Lấy Excution Plan từ SQL_ID
Views: 5304 Database Tutorials
Oracle Course Submission Form 2018- Hướng dẫn điền Hand-On Form
 
09:27
Hướng dẫn điền Hand-On Form theo mẫu mới nhất, một phần không thể thiếu để lấy chứng chỉ OCP.
Views: 2978 Database Tutorials
Oracle: Quản lý bộ nhớ - Từ lý thuyết đến Thực hành (Memory Management)
 
22:02
Quản lý bộ nhớ của Oracle - SGA và PGA: - Lý thuyết: + Cấu trúc bộ nhớ của Oracle Database. + Phân biệt các tham số khi cấu hình theo kiểu Oracle 9i (manual), Oracle 10g (ASMM), Oracle 11g (AMM). - Labs: + Cấu hình vùng nhớ Oracle theo các kiểu 10g (ASMM) và 11g trở lên (AMM). + Lưu ý với "static parameters" + Lưu ý khi dung AMM và Huge Pages.
Views: 6081 Database Tutorials
ORACLE SQL: Các kiểu OUTER JOIN trong Oracle.
 
11:41
[ORAVN.COM] Căn bản SQL- OUTER JOIN ----------------- - Các kiểu OUTER JOIN theo chuẩn ANSI SQL. - Cú pháp OUTER JOIN kiểu ORACLE.
Views: 595 Database Tutorials
[ORAVN COM] Prepare Oracle Exams - SQL Fundamental 1Z0-061 1Z0-071 1Z0-051 1Z0-047 - Question: 1-10
 
43:59
Học Oracle qua câu hỏi thi - Introduction to SQL / SQL Fundamental - Cũng cố kiến thức môn SQL - Hướng dẫn trả lời câu hỏi thi môn SQL Fundamental. - Áp dụng cho các môn thi: + 1Z0-071: Oracle Database 12c SQL + 1Z0-061: Oracle Database 12c: SQL Fundamentals + 1Z0-051: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I + 1Z0-047: Oracle Database SQL Expert -Chứng chỉ: +OCA DBA +OCA Developer +OCA SQL (1Z0-071) +SQL Expert (1Z0-047)
Views: 6679 Database Tutorials
ORACLE: USERS -Tạo USER và những quyền cơ bản.
 
10:21
[ORAVN.COM] USERS - Tạo USER và những quyền cơ bản. ------ Trả lời những câu hỏi: - Làm thế nào để tạo USER trên Oracle? - Thế nào là DEFAULT TABLESPACE ? - Những quyền tối thiểu nào để user có thể kết nối vào DB và tạo đối tượng cơ bản, vd: tables ? - Tạo sao phải cần QUOTA ? - ....
Views: 709 Database Tutorials
ORACLE: Quản lý REDOLOG: Tăng (giảm) kích thước LOG GROUP
 
05:51
RE-SIZE LOG GROUP - Thay đổi kích thước của group. - Tăng-giảm số group trên database. - Xóa Group đang ở trạng thái CURRENT hoặc ACTIVE. - Xem thông tin REDO Group.
Views: 212 Database Tutorials
Oracle 12c: Tạo cột ẩn - Invisible Columns
 
11:29
Tạo cột ẩn - tất cả những gì cần biết về Invisible Columns: - Tạo table có invisible columns. - Chuyển một column thành Invisible và ngược lại. - Lưu ý với check constraint trên invisible columns.
Views: 3129 Database Tutorials
ORACLE: Quản lý CONTROL_FILE - Thêm mới hoặc XÓA file đang dùng.
 
07:42
Quản lý CONTROL FILE: - Thêm mới file (Multiplexing control file) - Xóa control file
Views: 257 Database Tutorials
ORACLE: Tạo và quản lý Tablespaces
 
11:11
Tạo và quản lý Tablespaces: - Tạo tablespace - Thêm datafile - Xóa tablespace - Truy xuất thông tin tablespaces từ Data dictionary và Dynamic performance views.
Views: 817 Database Tutorials
SQL Cơ Bản - Bài 2: Lọc và sắp xếp dữ liệu với WHERE và ORDER BY
 
49:01
Restricting and Sorting Data: * Mệnh đề WHERE - Sừ dung các tooàn tử so sánh. - NULL, LIKE, IN, BETWEEN AND - NOT, AND, OR * Mệnh đề ORDER BY
Views: 5822 Database Tutorials
SQL Cơ Bản - Bài 8: Sử dụng toán tử tổ hợp UNION/ UNION ALL, INTERSECT, MINUS
 
25:38
Bài số 8 trong loạt bài về Oracle SQL Fundametal. - Nội dung bám sát chương trình học SQL Fundametal của Oracle. - Cần thiết cho tất cả Database Developer/ Database Adminstrator. - Trang bị kiến thức cho các môn thi: 1Z0-051, 1Z0-061, 1Z0-071, ...
Views: 5293 Database Tutorials
CSDL phân tán - Tạo Database Link với SQL Developer.
 
12:21
Hướng dẫn chi tiết tạo Database Link giữa 2 Database trên 2 servers khác nhau. Một nội dung không thể thiếu cho những bạn làm đề tài CSDL Phân Tán trên Oracle.
Views: 1338 Database Tutorials
Oracle: Flashback database.
 
13:00
Với FLASHBACK Database, việc phục hồi database chưa bao giờ dễ như thế. Một tính năng mà mội DBA điều phải biết.
Views: 3230 Database Tutorials
SQL Cơ Bản - Bài 11: Tạo VIEWS, minh họa trên SQL Developer
 
48:17
Hướng dẫn tạo Views Các loại Constraints trên views. Các loại Views có thể INSERT/UPDATE/DELETE Minh họa trên SQL Developer
Views: 5875 Database Tutorials
SQL Cơ Bản - Bài 6: Nối nhiều bảng bằng phép JOIN
 
41:56
Nội dung chính của bài bao gồm các kiểu JOINs trong SQL: - Natural, USING, Join ON - Self-Join - Nonequijoins - OUTER join
Views: 3945 Database Tutorials
Cài đặt SQL Server 2017 lên Linux Ubuntu 18.04 (ONLINE)
 
14:42
INSTALLING SQL SERVER 2017 on UBUNTU 18.04 --------------------------------- Steps: 1. Import the public repository GPG keys: wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add - 2. Register the Microsoft SQL Server Ubuntu repository: sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/mssql-server-2017.list)" 4. Downgrade OpenSSL: https://packages.ubuntu.com/xenial/openssl 5. To install SQL Server: sudo apt-get update sudo apt-get install -y mssql-server 6. To set the SA password and choose edition. sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup 7. Post check systemctl status mssql-server 8. Open Firewall, default port: 1433 sudo ufw allow 1433/tcp sudo ufw allow 1433/udp 9. Download sample database: https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/tag/adventureworks
Views: 1484 Database Tutorials
SQL Cơ Bản - Bài 10: Tạo TABLE và CONSTRAINT, minh họa trên SQL Developer
 
01:45:17
Tạo và quản lý table, Constraint. Các kiểu dữ lieu cơ bản: varchar2, char, number, date, timestamp,.. Phân biệt các các loại constraint trong Oracle.
Views: 5368 Database Tutorials
ORACLE:  Quản lý REDOLOG: Thêm và xóa logfile member
 
07:25
Multiplexing & Deleting ------------------------ - Thêm log member - Xóa log member thuộc GROUP đang có trạng thái CURRENT. - Xem thông tin log
Views: 242 Database Tutorials
ORACLE: AUDIT -Giám sát user SYS và lưu thông tin vào SYSLOG
 
07:42
AUDIT SYS Operationsto SYSLOG --------------- - Bật cấu hình audit SYS từ sqlplus. - Thêm thông tin audit vào syslog.conf
Views: 366 Database Tutorials
ORACLE: STARTUP DATABASE bằng lệnh trên SQLPLUS
 
07:10
Startup database by command line on Linux/Unix
Views: 475 Database Tutorials
ORACLE: KILL session và KILL process kết nối tới database
 
09:17
- Kill session bang lệnh Oracle. - Kill bang lệnh Hệ Điều Hành. - Monitor thông tin session và process. - Lưu ý trên Oracle database 12c.
Views: 297 Database Tutorials
SQL Cơ Bản - Bài 4: Nhóm hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu và Cấu trúc IF-THEN_ELSE
 
48:40
- Nhóm hàm chuyển đổi kiểu dữ lieu. + TO_CHAR() + TO_DATE() + TO_NUMBER() - Nhóm hàm xử lý giá trị NULL + NVL(), NVL2(), NULLIF(), COALESCE() - Cấu trúc điều kiện IF-THEN-ELSE + CASE + DECODE()
Views: 4840 Database Tutorials
ORACLE: How to get FIRST and LAST DAY of  Month ?
 
00:56
SQL Language, available for any version of Oracle Database.
Views: 5171 Database Tutorials
SQL Cơ Bản - Bài 9: Hướng dẫn chi tiết sử dụng INSERT, UPDATE, DELETE và quản lý Transaction.
 
01:14:26
Tất cả những gì cần biết về DML và quản lý Transaction: - Sử dung câu lệnh DML thao tác dữ liệu: Insert, Update, Delete. - Quản lý transaction với: COMMIT, ROLLBACK and Savepoint. - Demo thực hiện câu lệnh trên SQL Developer
Views: 6340 Database Tutorials
ORACLE SQL - Kỷ thuật chuyển dòng thành cột.
 
13:21
- Sử dung hàm DECODE(), cấu trúc CASE - Sử dung PIVOT
Views: 362 Database Tutorials
ORACLE: Tự động đăng nhập DB bằng user của Hệ Điều Hành.
 
09:10
Tự động đăng nhập DB bằng user của Hệ Điều Hành (không cần password của DB). --------------------- - Ẩn pw khi chạy back job. - Tạo OS user authentication. - Lưu ý với remote_os_authent -
Views: 5166 Database Tutorials
ORACLE: BACKUP/RECOVERY - Chuyển đổi qua lại giữa ARCHIVE LOG và NOARCHIVE LOG
 
05:17
Switch database between ARCHIVELOG and NOARCHIVELOG mode. -------------- - Lệnh để kiểm tra DB đang ở archive mode. - Chuyển DB từ NoArchive sang Archive. - Chuyển DB từ Archive về lại NoArchive
Views: 399 Database Tutorials
ORACLE SQL 12C:  Tạo cột có giá trị tăng tự động (identity column)
 
14:49
Tạo Identity column trong Oracle ------------------------ Phân biệt các kiểu: - ALWAYS - BY DEFAULT - Sử dụng SEQUENCE, 12c 8:35 - Sử dụng SEQUENCE, 11g về trước 12:29
Views: 1180 Database Tutorials
How to disable / enable touchpad on HP Notebook without need to change BIOS.
 
00:27
Disable / enable touchpads just by tap.
Views: 5523 Database Tutorials
[SQL] - Hướng dẫn chi tiết tải MIỄN PHÍ và cài đặt SQL Server 2016 lên Windows 10 - ORAVN.COM
 
17:53
Bộ công cụ SSMS-SQL Server Management Studio không đi kèm với bộ cài đặt SQL Server 2016. Trong clip này sẽ hướng dẫn tải SQL Server 2016 hoàn toàn miễn phí và cài đặt lên Windows 10. Đồng thời cũng hướng dẫn tải và cài đặt bộ công cụ SSMS.
Views: 3666 Database Tutorials
SQL Cơ Bản - Bài 7: Sử dụng câu Subqueries
 
26:44
nội dung của bài bao gồm: - Câu subquery trả về 1 hoặc nhiều dòng và các toán tử so sánh tương ứng. - Câu subquery không trả về dòng nào. -Câu subquery trả về giá trị NULL
Views: 5440 Database Tutorials
Oracle SQL Developer: Cài đặt lên Ubuntu Linux/ Connect tới SQL Server
 
12:57
- Cài đặt Oracle SQL Developer lên Ubuntu. - Dùng SQL Developer connect tới SQL Server.
Views: 1254 Database Tutorials
SQL Cơ Bản - Bài 3: Single row SQL funtions
 
50:35
* Các hàm cho 3 kiểu dữ liêu cơ bản của Oracle: - Kiểu chuổi - Strings/ characters - Kiểu số - Number - Kiểu ngày - Date * Phân biệt 2 kiểu định dạng năm: YYYY và RRRR
Views: 3861 Database Tutorials